(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-64563961-1', 'auto'); ga('set', 'forceSSL', true); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'cleanUrlTracker'); ga('require', 'outboundLinkTracker'); ga('require', 'ec'); ga('send', 'pageview'); ga('set', 'nonInteraction', true); setTimeout("ga('send', 'event', 'read', '20 seconds')", 20000); REGULAMIN ORAZ INFORMACJE DLA KLIENTÓW | Papertrophy Polska

REGULAMIN ORAZ INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Regulamin oraz informacje dla klientów

 

I. Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (Dr. Holger Hoffmann) za pośrednictwem strony internetowej www.papertrophy.com/shop. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

 

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

§ 2 Zawarcie umowy

 

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów .

 

(2) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem internetowego systemu koszyka produktów na warunkach podanych w opisie tego artykułu.

 

(3) Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta za pośrednictwem internetowego systemu koszyka w sposób następujący:

Planowane do zakupu  towary  są zbierane w "koszyku". Za pomocą odpowiedniego przycisku w panelu nawigacyjnym można wyświetlić "koszyk" i w każdej chwili wprowadzić do niego zmiany.

Po przejściu do strony "Kasa" i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki jeszcze raz na zakończenie na stronie podsumowującej zostaną wyświetlone wszystkie dane dotyczące zamówienia.

 

Jeżeli jako rodzaj płatności wybiorą Państwo system płatności natychmiastowej (np. PayPal / PayPal Express, płatności Amazon, przelew natychmiastowy), znajdą się Państwo albo na stronie przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym albo na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej. 

W przypadku przekierowania do danego systemu płatności natychmiastowej należy dokonać tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzenia swoich danych. Na koniec na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej lub po powrotnym przekierowaniu do naszego sklepu internetowego wyświetlone zostaną dane zamówienia w formie przeglądu zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia informacji podanych w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (także poprzez funkcję "wstecz" przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.Wraz z wysłaniem zamówienia za pomocą przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" deklaruje Pan/Pani wiążące prawnie przyjęcie oferty, w wyniku czego zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.

 

(4) Państwa zapytania odnośnie sporządzenia oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. za pomocą wiadomości e-mail), którą mogą Państwo przyjąć w terminie 5 dni.

 

(5) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

 

§ 3 Towary indywidualnie zaprojektowane

 

(1) Odpowiednie informacje, a także teksty i pliki konieczne dla indywidualnego zaprojektowania towarów, należy nam udostępnić za pośrednictwem systemu zamawiania online lub drogą e-mailową niezwłocznie po zawarciu umowy. Należy przestrzegać naszych wymagań odnośnie formatu pliku.

 

(2) Zobowiązują się Państwo do nieprzesyłania danych, których treść narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do imienia i nazwiska lub prawa do marki) lub obowiązujące przepisy prawa. Zwalniają nas Państwo wyraźnie z wszelkich zgłaszanych w związku z tym roszczeń osób trzecich. Dotyczy to także wszelkich kosztów związanych z koniecznością reprezentacji prawnej.

 

(3) Nie sprawdzamy przesłanych nam danych pod kątem poprawności merytorycznej i nie ponosimy w tym względzie odpowiedzialności za błędy.

 

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

 

(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

 

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

 

§ 5 Rękojmia

 

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

 

(2) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

 

(3) O ile cecha towaru odbiega od obiektywnych wymogów, odchylenie uważane jest za uzgodnione tylko wtedy, gdy Klient został przez nas o tym powiadomiony przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy a odchylenie zostało wyraźnie i osobno uzgodnione między stronami umowy.

 

§ 6 Wybór prawa

 

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

 

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

 

 

 

 

II. Informacje dla klientów

 

1. Tożsamość Sprzedawcy

 

Dr. Holger Hoffmann

Max-Beer-Straße 10

10119 Berlin

Niemcy

Telefon: 03022192921

E-Mail: info@papertrophy.com

 

 

Alternatywne rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów ("platformę ODR"), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

 

2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

 

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)

 

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

 

3.1 Językiem umowy jest język polski.

 

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia  za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

 

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka przesyłamy wszelkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. drogą e-mailową. Dane te można wydrukować lub zabezpieczyć elektronicznie.

 

4. Główne cechy towarów lub usług

 

Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.

 

5. Ceny i sposoby płatności

 

5.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

 

5.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką. 

 

5.3 Jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą wystąpić niezależne od nas koszty dodatkowe, jak np. opłaty celne, podatki lub opłaty za przekazy pieniężne (opłaty za przelew, wymianę waluty w instytucjach kredytowych). Państwo są zobowązani do pokrycia tych kosztów.  

5.4 Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

 

5.5 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

 

5.6 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.

 

6. Warunki dostawy

 

6.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

 

6.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub  przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

 

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady

 

Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące "Rękojmi" zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I). 

 

Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

 

ostatnia aktualizacja: 01.01.2022